W dniu 4 grudnia w Sali Senatu Akademii Morskiej w Gdyni odbyło się seminarium naukowe, Gdynia (4 grudnia 2015 roku)


   W Sali Senatu Akademii Morskiej w Gdyni w dniu 4 grudnia 2015 roku odbyło się seminarium naukowe w ramach VIII Forum Europa Nostra pt. „Europejskie Ugrupowanie Współpracy Terytorialnej a rozwój Regionu Morza Bałtyckiego”. Seminarium odbyło się pod honorowym patronatem Polskiej Prezydencji w Radzie Państw Morza Bałtyckiego 2015-2016 oraz europosła Jarosława Wałęsy.
Seminarium otworzył Prorektor ds. nauki w Akademii Morskiej w Gdyni prof. dr hab. inż. Janusz Mindykowski.
Podczas spotkania przedstawione zostały wyniki badań dotyczące funkcjonowania ugrupowań EUWT w Europie i Polsce, omówiono doświadczenia euroregionu Bałtyk i Polskiego Klastra Morskiego. Podsumowaniem seminarium były wnioski dotyczące kierunków współpracy międzynarodowej w regionie, ze szczególnym uwzględnieniem transportu, turystyki i środowiska.
Uczestnikami spotkania byli m.in.: przedstawiciele rządu (Ministerstwo Spraw Zagranicznych) oraz samorządu (przedstawiciel Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego z Departamentu Rozwoju Regionalnego i Przestrzennego; Wójt Gminy Braniewo;), oraz przedstawiciele uczelni (Uniwersytet Gdański; Wyższa Szkoła Turystyki i Hotelarstwa w Gdańsku; Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu; Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim) i nauki ( Instytut Oceanologii PAN w Sopocie).

Program

Program FEN 2015


Prelegenci

Prof. zw. dr hab. inż., Piotr Palich, Akademia Morska w GdyniProf. zw. dr hab. inż. Piotr Palich - nauk rolniczych w zakresie nauk o żywności – chemia i technologia żywności,
towaroznawstwo produktów spożywczych, technologia i przechowalnictwo żywności. Pracownik Akademii Morskiej
w Gdyni , Wydziału Przedsiębiorczości i Towaroznawstwa. Kierownik Katedry Organizacji Usług Turystyczno-Hotelarskich. Wcześniej Prodziekan Wydziału i Kierownik Filii Wydział w Malborku i Tczewie. Od 2002 r. również pracownik Wyższej Szkoły Gospodarki, Członek rady naukowej Instytutu Gospodarki Regionalnej i Lokalnej. Dyrektor Instytut Turystyki, Hotelarstwa
i Gastronomii. Dziekan Wydziału Zarządzania i inżynierii produkcji w Malborku, Wyższej Szkoły Gospodarki w Bydgoszczy, Dyrektor Instytutu Zarządzania i Inżynierii Produkcji w Malborku, Członek wielu organizacji i stowarzyszeń naukowych. Autor 10 książek i monografii, 200 artykułów w czasopismach krajowych i międzynarodowych 40 ekspertyz na rzecz gospodarki. Promotor ponad 850 prac dyplomowych oraz 8 doktoratów. Dwukrotnie wyróżniony nagrodą Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej za pracę naukową i dydaktyczną.

Prof. zw. dr hab. Tadeusz Stegner, Uniwersytet GdańskiPolski historyk, profesor nauk humanistycznych, profesor zwyczajny Uniwersytetu Gdańskiego (UG).
Specjalizuje się w historii Polski XIX i XX wieku, w szczególności dziejami polskiej myśli politycznej, sprawami narodowo­wyznaniowymi oraz historią protestantyzmu na ziemiach polskich. Był organizatorem kilkunastu sesji naukowych, w swoim dorobku naukowym ma ponad 100 publikacji. Poza pracą w Uniwersytecie Gdańskim jest zatrudniony w Wyższej Szkole Komunikacji Społecznej.
Profesor zwyczajny­ Wydział Historyczny, Instytut Historii, Zakład Historii Myśli i Kultury Politycznej
Profesor zwyczajny ­ Wydział Historyczny, Instytut Historii, Pracownia Krajoznawstwa i Turystyki Historycznej
Kierownik Zakładu ­ Wydział Historyczny, Instytut Historii, Zakład Historii Myśli i Kultury Politycznej

Prof. ndzw. dr hab. Marek Grzybowski, Akademia Morska w GdyniKierownik Katedry Ekonomii i Zarządzania, Akademia Morska w Gdyni
Prezes Polskiego Klastra Morskiego
Wiceprzewodniczący Sekcji Logistyki i Trasportu, Polska Akademia Nauk
Expert 7 PROGRAMU RAMOWEGO, Instytut Badań nad Bezpieczeństwem
Członek Zarządu Polskiego Towarzystwa Nautologicznego

Prof. zw. dr hab. Tadeusz Palmowski, Uniwersytet GdańskiGeograf, autor wielu książek (ok. 150 publikacji ogółem), z których kilkanaście traktuje o relacjach polsko rosyjskich
w rejonie Bałtyku.
od 2014 - profesor zwyczajny Uniwersytetu Gdańskiego, Katedra Geografii Rozwoju Regionalnego Uniwersytetu Gdańskiego
2008-2012 - Dyrektor Instytutu Geografii Uniwersytetu Gdańskiego
2006-2014 - profesor nadzwyczajny Uniwersytetu Gdańskiego, Katedra Geografii Rozwoju Regionalnego Uniwersytetu Gdańskiego
2002-2008 - Prodziekan na Wydziale Biologii, Geografii i Oceanologii UG

Doc. dr Henryk Jan Lewandowski, Wyższa Szkoła Turystyki i Hotelarstwa w GdańskuDoc. dr Henryk Jan Lewandowski - magister prawa i administracji, doktor nauk biznesu i administracji, długoletni praktyk i menedżer zakładów gastronomicznych, posiadający wiele dowodów uznania postaci medali, wyróżnień i odznaczeń państwowych. Popularny i nadzwyczaj lubiany przez studentów pomorskich uczelni wykładowca, który w Wyższej Szkole Turystyki i Hotelarstwa w Gdańsku pełni funkcję Prodziekana. Znany z niezwykle bogatej twórczości publicystycznej. Od 2006 roku nieprzerwanie ukazują się felietony Jego autorstwa - w Tygodniku Pomorskim w rubryce ”Turystyka w prawie i obyczajach”, a w Przeglądzie Samorządowym ”Pomorze” - ”Dobry obyczaj”. Prowadzi również od kilku lat wykłady o tematyce ”Turystyka w prawie i obyczajach” na Gdańskim Uniwersytecie Trzeciego Wieku.
Każda kolejna publikacja jest odnotowana przez Stowarzyszenie Autorów Polskich Oddział w Gdańsku, gdzie piastuje funkcję wiceprezesa. Przy licznych wyróżnieniach, które otrzymał w sierpniu 2015 roku na szczególną uwagę zasługuje Homo Popularis - przyznane z inicjatywy Dwutygodnika Pomorskiego, Telewizji Polskiej Oddział w Gdańsku i Radia Plus. Prywatnie podróżnik opisujący obyczaje i ciekawostki z życia różnych narodów świata. Otrzymał Złotą Kartę elitarnego Towarzystwa Naukowego National Geographic Society.

Dr hab. Adam Przybyłowski, Akademia Morska w GdyniDr hab. Adam Przybyłowski, prof. ndzw. AMG - jest absolwentem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu – kierunek stosunki międzynarodowe, specjalność europeistyka. Wcześniej uzyskał maturę z języka francuskiego w Liceum l”Harteloire w Breście. W czasie studiów był stypendystą programu UE Sokrates – Erazmus we Francji (Uniwersytet w Rennes) oraz Prezydentem Europejskiego Forum Studentów AEGEE-Poznań. Doktorat w dziedzinie nauk ekonomicznych w zakresie ekonomii uzyskał w 2005 r. na Wydziale Ekonomicznym Uniwersytetu Gdańskiego, a stopień doktora habilitowanego nauk ekonomicznych w dyscyplinie ekonomia, specjalności: polityka infrastrukturalna i transportowa, gospodarka regionalna na Wydziale Ekonomii Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. Obecnie jest zatrudniony na stanowisku profesora nadzwyczajnego w Katedrze Logistyki i Systemów Transportowych na Wydziale Przedsiębiorczości i Towaroznawstwa Akademii Morskiej w Gdyni. Jego zainteresowania naukowe koncentrują się w obszarze ekonomiki transportu, rozwoju regionalnego, integracji europejskiej oraz równoważenia mobilności, a zwłaszcza zależności pomiędzy inwestycjami a zrównoważonym rozwojem regionalnych systemów transportowych w Polsce w kontekście polityki spójności UE. W latach 2010-2012 był kierownikiem grantu habilitacyjnego finansowanego przez NCN (wcześniej MNiSW) dotyczącego tej problematyki. W 2012 roku odbył też staż naukowy w Laboratoire d’Economie des Transports/Institut des Sciences de l'Homme, CNRS, l'Université Lyon 2, we Francji. Jest autorem kilkudziesięciu publikacji krajowych i zagranicznych oraz ekspertyz na rzecz instytucji rządowych i samorządowych. Jest również członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji, jak np. IAMU (International Association of Maritime Universities).

Marta ChełkowskaPrezes Pomorskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej
Inżynier budownictwa ze specjalnością budownictwa wodnego i morskiego.
Od 2007 r. - dyrektor Departamentu Turystyki i Promocji w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Pomorskiego
Od 2009 r. Prezes Pomorskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej

Dr Tomasz StudzienieckiAdiunkt w Katedrze Organizacji i Usług Turystyczno-Hotelarskich na Wydziale Przedsiębiorczości i Towaroznawstwa w Akademii Morskiej w Gdyni. Zajmuje się rozwojem turystyki międzynarodowej ze szczególnym uwzględnieniem Europy Bałtyckiej.
Pełnił funkcję dyrektora Zakładu Rozwoju Turystyki w Fundacji Agencji Rozwoju Regionalnego w Gdańsku oraz dyrektora polskiego Biura Bałtyckiej Komisji Turystyki. Autor programów i strategii rozwoju turystyki oraz artykułów naukowych z zakresu promocji turystyki i współpracy transgranicznej. Inicjator i koordynator Forum Europa Nostra, nagrodzony dyplomem Honorowego Ambasadora.
Promotor idei aktywizacji współpracy międzynarodowejw Europie poprzez turystykę, wyróżnionej przez Parlament Europejski w periodyku Regional Review.
Pomysłodawca i sygnatariusz dokumentu Carta Europa Nostra z preambułą Prezydenta Lecha Wałęsy.

Małgorzata SamusjewDyrektor Sekretariatu Stowarzyszenia Gmin RP Euroregion Bałtyk

Sebastian MagierDyrektor Stałego Międzynarodowego Sekretariatu Euroregionu Bałtyk. Członek Komitetu Monitorującego Programu Interreg Południowy Bałtyk 2014-2020. Jest absolwentem Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu na kierunku politologia, a także podyplomowych studiów zarządzania projektami w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Od ponad pięciu lat zaangażowany we współpracę transgraniczną w Euroregionie Bałtyk m.in. jako koordynator projektów międzynarodowych. W swojej pracy zawodowej zajmuje się szeroko rozumianą współpracą bałtycką, ze szczególnym uwzględnieniem organizacji pan-bałtyckich i unijnych instrumentów wsparcia, a także realizacją projektów transgranicznych.

Tomasz Sielicki - Wójt Gminy BraniewoGmina Braniewo leży w bezpośrednim sąsiedztwieObwodu Kaliningradzkiego. Na terenie gminy znajdują się polsko – rosyjskie przejścia graniczne (dwa drogowe, jedno kolejowe i morskie). Gmina jest członkiem Stowarzyszenia Gmin RP Euroregion Bałtyk. Wójt jest absolwentem Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, Wydziału Nauk Społecznych i Sztuki. Pełnił funkcję Członka Zarządu Związku Gmin Warmińsko - Mazurskich w Olsztynie w latach 2010 -2014.
Od kilku lat promuje i osobiście angażuje się w tematykę transgraniczną, współpracuje z administracją rządową oraz samorządową w Obwodzie Kaliningradzkim.

Joanna PiwowarczykJoanna Piwowarczyk jest pracownikiem Zakładu Ekologii Morza IO PAN. Z wykształcenia jest ekonomistką. W swoich badaniach zajmuje się podejściem ekosystemowym do planowania przestrzennego obszarów morskich oraz połączeniami pomiędzy społeczeństwem a atrybutami środowiska morskiego. W projekcie DWARF będzie odpowiedzialna za popularyzację projektu oraz wspomagała zarządzanie całościowe projektu i integrację wyników z różnych Pakietów Roboczych.

Odwiedzin na stronie