W piątek 11 stycznia 2008 r. J. M. Rektor Akademii Morskiej w Gdyni prof. dr hab.inż. Józef Lisowski podpisał porozumienie o współpracy pomiędzy Akademią Morską w Gdyni, Akademia Europa Nostra i Polską Agencją Rozwoju Turystyki reprezentowaną przez Panią Prezes PART S.A. Annę Somorowską.

trójporozumienie

1. Na mocy porozumienia Akademia Morska w Gdynia - najstarsza państwowa szkoła wyższa na Pomorzu zawarła strategiczny sojusz umożliwiający przygotowanie realizacji projektów badawczych i transgranicznych finansowanych z funduszy UE.

2. Academia Europa Nostra jako międzynarodowa organizacja pozarządową staje się partnerem uczelni w aplikowanie o środki unijne, ze szczególnym uwzględnieniem Europejskiego Ugrupowania Współpracy Terytorialnej.

3. Polska Agencja Turystyki S.A. jako partner obu instytucji generuje synergiczne efekty promocyjne i umacnia rangę uczelni jako instytucji naukowo - badawczej ośrodka dydaktycznego specjalizującego się w kształceniu kadr.

4. Udział w uroczystości dyrektora Departamentu Turystyki Urzędu Marszałkowskiego w Gdyni zaowocował opracowaniem koncepcji prac naukowo badawczych realizowanych przez Akademię Morska w Gdyni we współpracy z Academia Europa Nostra w zakresie współpracy międzynarodowej i promocji turystycznej województwa po wejściu Polski do strefy Schengen.

5. Podczas uroczystości omawiano kwestię wypracowania rozwiązań systemowych umożliwiających finansowanie zeszytu naukowego "Problemy Turystyki i Hotelarstwa" wydawanego przez katedrę Organizacji Usług Turystyczno - Hotelarskich w Gdyni.

6. Sygnatariusze zobowiązali się do współpracy i koordynacji działań na rzecz organizacji Forum Europa Nostra w Bytowie w tym zaproszenia zaproszenia na Forum przedstawicieli świata nauki, polityki i biznesu.

7. Akademia Morska w Gdyni poprzez Katedrę Organizacji Usług Turystyczno Hotelarskich zobowiązała się zorganizowania w ramach Forum trzech konferencji naukowych:
  • Dziedzictwo i Turystyka w Europie XXI wieku - dystanse i przenikanie kultur
  • Zdrowie i Środowisko w Europie XXI wieku - dystanse i przenikanie kultur
  • Tradycja i współczesność w Europie XXI wieku - dystanse i przenikanie kultur

8. Academia Europa Nostra we współpracy z Katedrą Organizacji Usług Turystyczno - Hotelarskich oraz stowarzyszeniem Przyjazna Wieś Kaszubska zobowiązała się do przygotowania Europejskiego Forum Szkół Turystyczno - Hotelarskich jako imprezy.

9. Rektor Lisowski zaprosił sygnatariuszy porozumienia do udziału w rejsie do La Corunia ( Hiszpania) w celu nawiązania współpracy międzyregionalnej i transgranicznej oraz promocji idei Forum Europa Nostra.

10. Sygnatariusze porozumienia postanowili poprzeć prośbę skierowaną do Prezesa Rady Ministrów RP przez Academia Europa Nostra oraz władza miasta i powiatu bytowskiego w sprawie Patronatu Honorowego nad Forum Europa Nostra.

Odwiedzin na stronie