Międzynarodowy Rok Lasów, (Styczeń 2011 r.)

  Podczas 61. sesji Zgromadzenia Ogólnego ONZ 20 grudnia 2006 r. ustanowiono rok 2011 Międzynarodowym Rokiem Lasów.
Wezwano wszystkie państwa w ONZ z odpowiednimi organizacjami rządowymi, pozarządowymi, sektorem prywatnym i innymi podmiotami do podjęcia wspólnego wysiłku, którego celem jest podniesienie świadomości na temat zrównoważonego zarządzania, ochrony i zrównoważonego rozwoju wszystkich rodzajów lasów.
Logo roku lasów oraz główne przesłanie "Lasy dla ludzi" ("Forests for people") mają wzmocnić przekaz, że lasy są niezbędne dla przetrwania i dobrobytu 7 mld ludzi na całym świecie.

Międzynarodowy Rok Lasów 2011 - cele komunikacyjne i informacje kluczowe

Cel 1
Rozbudzenie świadomości ekologicznej społeczeństwa na temat dobrego stanu lasów europejskich.
Informacja kluczowa
Powierzchnia lasów Europy stale się powiększa, poprawia się ich stan zdrowotny, co jest wynikiem odpowiedzialnej gospodarki leśnej.
Cel 2
Uświadomienie społeczeństwu, że lasy zarządzane zgodnie z zasadami trwałej i zrównoważonej gospodarki leśnej są źródłem tlenu, drewna, energii, a także wielu innych towarów i usług, wzbogacają różnorodność biologiczną, mają korzystny wpływ na środowisko (m.in. pochłaniają węgiel) oraz zapewniają miejsca pracy i piękne środowisko do życia i wypoczynku człowieka.
Informacja kluczowa
Lasy Europy są zarządzane w sposób rozważny, oparty na zasadzie trwałości, w celu zapewnienia produkcji nieograniczonych i odnawialnych surowców, dóbr oraz usług dostarczanych przez środowisko leśne z korzyścią dla nas wszystkich.
lub Lasy Europy są zarządzane w sposób rozważny, oparty na zasadzie trwałości, w celu zapewnienia korzyści dostarczanych przez środowisko oraz produkcji nieograniczonych i odnawialnych surowców i dóbr dla nas wszystkich.
Cel 3
Zwiększenie atrakcyjności drewna jako surowca i źródła energii poprzez uświadomienie społeczeństwu zdolności odnawiania się lasów europejskich.
Informacja kluczowa
Wykorzystując surowiec drzewny, dbamy o środowisko i wzbogacamy nasze codzienne życie.
Źródło:www.lasy.gov.pl

Linki zewnętrzne
Strona ONZ Międzynarodowego Roku Lasów
Polska Strona Międzynarodowego Roku Lasów
Strona Lasów Państwowych

Odwiedzin na stronie