Kierownik biura AEN w Białej Podlaskiej, Tomasz Mazurek przedstawił prezesowi Academia Europa Nostra dokument prezentujący kierunki działalności placówki stowarzyszenia Academia Europa Nostra w Białej Podlaskiej w 2010 roku. Priorytetem działalności będzie kontynuacja prac badawczych w zakresie współpracy transgranicznej.

Powołany został zespół, który przeprowadzi badania beneficjentów projektów transgranicznych w Euroregionie Bug. Biuro AEN zamierza zrealizować projekt w ramach funduszy kolejnej edycji Programu Współpracy Transgranicznej PL - BY - UA.

Podkreślić należy, że dotychczasowe wyniki badań dotyczące Euroregionu Bug, znalazły się w zeszytach naukowych AIEST oraz wydanej w 2009 roku publikacji "Baltic Sea Region" - crossing perspectives.

Działalnością bialskiego biura zainteresowały się lokalne media. Prezes Zarządu wraz z kierownikiem biura udzielili wywiadu przedstawicielowi Tygodnika Podlaskiego. Dyrektor Instytutu Turystyki i Rekreacji Dr Jarosław Żbikowski wyraził poparcie dla koncepcji III Forum Europa Nostra w Gdyni, deklarując aktywny udział w pracach organizacyjnych oraz przygotowanie rozdziału w pokonferencyjnej publikacji.

Odwiedzin na stronie