Wydawnictwo Academia Europa Nostra jest wydawcą, będącym  jednostką organizacyjną stowarzyszenia Academia Europa Nostra, powołaną w celu przygotowywania, opracowywania, drukowania i udostępniania książek, czasopism i innych materiałów. Decyzją władz Biblioteki Narodowej z dnia 19 czerwca 2008  r.  Academia Europa Nostra, jako wydawca wydawnictw zwartych, otrzymała w ramach krajowego systemu ISBN własne oznaczenia identyfikacyjne 927 537 oraz własną pulę numerów.
 
 
W 2010 roku Academia Europa Nostra została zaszeregowana jako towarzystwo naukowe i znalazła się w bazie danych „Portal Nauka Polska” prowadzonej przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Portal przedstawiał zawartość bazy prowadzonej przez Ośrodek Przetwarzania Informacji od 1991 r.  Po reorganizacji systemu ewidencji naukowej w 2015 r. stosowne informacje znalazły się w bazie danych PBN (Polska Bibliografia Naukowa). Jednocześnie, we współpracy z PBC (Pomorska Biblioteka Cyfrowa) od 2015 r.  rozpoczął się proces digitalizacji publikacji wydawnictwa, co umożliwiło znaczne poszerzenie kręgów czytelniczych. Publikacje wydawane przez Academia Europa Nostra znajdują  się w repozytorium „Research Gate”.  Indeksowane są także w bazie „Google Scholar”
 
 
Academia Europa Nostra przykłada znaczną wagę do jakości procesu wydawniczego zarówno w kontekście merytorycznym jak i technicznym. Wszystkie prace są recenzowane. Działalność wydawnictwa koordynowana jest przez Kolegium Redakcyjne, które podejmuje kluczowe decyzje dotyczące publikacji, wskazuje redaktora naukowego, recenzenta naukowego, redaktora technicznego oraz drukarnię dla każdej pozycji zwartej.

Odwiedzin na stronie